അസുഖവും സുഖവും.my diary.Khaleelshamras

അസുഖം കുറഞ്ഞോ
കുറഞ്ഞോ എന്ന്
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു
ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
ശരിക്കും അവരിൽ
നീ അസുഖത്തെ
കൂടുതൽ
വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് നീ.
മറിച്ച്
നല്ല സുഖം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ
എന്ന് പറയുമ്പോൾ
സുഖത്തെയാണ് കൂട്ടി
കൊണ്ടു വരുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras