തലച്ചോറും മനസ്സും.my diary.Khaleelshamras

തലച്ചോർ നിന്റെ
പ്രപഞ്ചമാണ്.
മനസ്സ് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
പ്രവർത്തനവും.
തലച്ചോർ കേടായാൽ
അതിന്റെ പ്രവർത്തനം
കേടാവും.
മനസ്സും കേടാകും
എന്നർത്ഥം.
തലച്ചോറിനെ
സംരക്ഷിക്കാനും
അതിന്റെ പ്രവർത്തനമായ
മനസ്സിനെ സന്തോഷകരമായി
നിലനിർത്താനും
ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്