ഈ നിമിഷം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ.my diary.Khaleelshamras

ഈ നിമിഷത്തെ ആസ്വദിക്കുക .
ഈ നിമിഷം എന്താണോ
ആരാണോ
നിനക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്
അത്
കാഴ്ച്ചകൊണ്ടും
കേൾവി കൊണ്ടും
അനുഭൂതിയായും
ആസ്വദിക്കുക.
മുന്നിലെ ഓരോ വ്യക്തിയിലും
നല്ലതുമാത്രം കാണുക .
അവരിൽ നിന്നും
നല്ലതുമാത്രം കേൾക്കുക.
അവിടെയുള്ള
സുഗന്ധങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras