മരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരോട്.my diary.Khaleelshamras

മരണത്തിനായി
കാത്തിരിക്കുന്നവരോട് ദയ കാണിക്കുക.
അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും
പറയാതിരിക്കുക.
അവരെ നന്നായി പരിചരിക്കുക.
എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത
ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും
നോക്കുക.
എന്നിട്ട് അവരെ നോക്കി
സ്വയം ചോറാക്കുക.
അവരൊക്കൊ
എപ്പോൾ മരിക്കും.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
മരിക്കാം.
അതു വേണമെങ്കിൽ
ഈ ഒരു നിമിഷം തന്നെയാവാം.
എന്നിട്ട് നിന്റെ ദയയുടേയും
സ്നേഹത്തിന്റേയും
മനസ്സ് അവർക്കായി
തുറന്നു കൊടുക്കുക.
നാവിൽ നിന്നും നല്ല വാക്കുകൾ
അവർക്കായി സമ്മാനിക്കുക.
എന്നിട്ട് നീ നിന്നിലേക്ക്
നോക്കുക.
നീയെപ്പോൾ മരിക്കും
എന്നു ചോദിക്കുക.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവാം.
ചിലപ്പോൾ ഈ നിമിഷം തന്നെയാവാം.
അതിനനുസരിച്ച
നല്ല മനസ്സാക്കി നിന്റെ
ആത്മാവിനെ മാറ്റുക.
നല്ലതുമാത്രം നാവു കൊണ്ട്
സമ്മാനിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras