മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ.my diary.Khaleelshamras

എണ്ണി കണക്കാക്കപ്പെട്ട
അക്കങ്ങളിലും
മറ്റുള്ളവരുടെ
മത മൂല്യങ്ങളുടെ
വിലയിരുത്തലുകളിലും.
ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ
മനുഷ്യരെ മൊത്തം
കേൾപ്പിക്കാൻ
പാകത്തിലേക്ക്
വിരലിലെണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത
സംഘടനകളിലേക്കും
വിമർശനങ്ങളിലേക്കും
മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
പ്രാർത്ഥനകൾക്ക്
കാരുണ്യവാനിലേക്കുള്ള
കേന്ദ്രീകരണം
നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ
പ്രാർത്ഥനകളും മന്ത്രങ്ങളും
അതിന്റെ യഥാർത്ഥ
ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചതല്ലാതായി പോവുന്നു.
കാരണം
കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിലേക്ക്
ഫൈൻ ആയി അത്
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras