ഉത്തരങ്ങൾ.my diary.Khaleelshamras

ഓരോ നിമിഷവും
ജീവിതത്തിനുമുന്നിൽ
നിനക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ
കുറേ ഉത്തരങ്ങൾ
തെളിയുന്നു.
ഏതും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള
സ്വതന്ത്ര്യം നിനക്കുണ്ട്.
ചില ഉത്തരങ്ങൾ
നിന്റെ സമയത്തെ
നിന്നെ തന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ
പാകത്തിലാക്കുമ്പോൾ
വേറെ കുറേ ഉത്തരങ്ങൾ
നിന്റെ സമയത്തെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച്
സന്തോഷം നൽകിയതാക്കുന്നു.
നിനക്കുചിതമായത്
നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഉത്തരം നിന്നെ സംതൃപ്തനാക്കിയത്
ആയാൽ
നല്ലൊരു ഭാവി പണിയാനും
മരണത്തിനു പിറകിൽ
വിജയകരമായ ഒരു
ജീവിത ചരിത്രം
കുറിച്ചു വെക്കാനും നിനക്കാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്