ഡിഗ്രിയും ആത്മബന്ധവും.my diary.khaleelshamras

നമ്മുടെ ഡിഗ്രികൾ
സ്വയം അഭിമാനിക്കാനേ
ഉപകരിക്കുകയുള്ളു.
ഡിഗ്രി നോക്കി
ആൾക്കാർ നിന്നെ
സമീപിക്കുമെങ്കിലും.
പിന്നീടങ്ങോട്ട്
അവരെ നിന്നോട് പിടിച്ചു
നിർത്തുന്നത്
അവരോടുള്ള ആത്മബന്ധമാണ്.
ആത്മബന്ധം
നിലനിർത്താതെ
ഡിഗ്രിയും കാട്ടിയിരുന്നാൽ
അവർക്കു മുമ്പിൽ
നീ പരിഹാസ്യനാവുമെന്നേയുള്ളു.
അല്ലാതെ പിന്നീട്
നിന്നിലേക്ക് വരാൻ
അവർക്ക്
ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras