മാലിന്യങ്ങൾ തിന്നുന്നവർ.my diary.Khaleelshamras

സെപ്റ്റിക്ക് ടാങ്ക് തുറന്ന്
അതിലെ മാലിന്യങ്ങൾ
കോരിയെടുത്ത്
ഭക്ഷിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
കേട്ടിട്ടുതന്നെ അറുപ്പാവുന്നു ലേ ?
എന്നാൽ അതിലും
അറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന
മാലിന്യങ്ങളെ
ആർത്തിയോടെ തിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ
സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട്.
ഏതോ നൈമിഷികമായ വികാരം കൊണ്ടും
അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും
പലരുടേയും നാവുകളിൽ നിന്നും
വന്ന വാക്കുകളെ
വീണ്ടും വീണ്ടും
ചർച്ചക്കെടുത്ത്
കുത്തിനോവിക്കുന്നവരാണ്
ഇത്തരം ആൾക്കാർ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്