രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ.my diary.Khaleelshamras

വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ
സജീവമായി തുടങ്ങുകയാണ്.
കൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ
അശാന്തിയുടെ ബോംബു
സ്ഫോടനങ്ങളും.
സ്വന്തം മനസ്സിലെ
സമാധാനാനത്തെ
തോൽപ്പിച്ചാണ്
പലരും
ആരു ജയിക്കും തോൽക്കും
എന്ന ചർച്ചകളിൽ
സജീവമാവുന്നത്.
പലരുടേയും ജീവിതങ്ങൾ
ശത്രു കേന്ദ്രീകൃതം
എന്ന ചീത്ത
അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
പക്ഷെ ഇതു പോലെ
മുമ്പുള്ള ചർച്ചകളിൽ
സജീവമായിരുന്നവരിൽ
പലരും ഇന്ന്
നമ്മോടൊപ്പമില്ല.
ഈ പ്രവശ്യം
അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ അനങ്ങില്ല.
കാതുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കില്ല.
കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പ്രകടനങ്ങൾ കാണില്ല.
കാരണം
അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി.
നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ
നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യം
നശിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ
മരിച്ചു പോയ അണികളുടെ
മരണശേഷമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക്
നാമും സ്വയം നീങ്ങുന്നതാണ്
നല്ലത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്