അർത്ഥം.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
ഒരർത്ഥം കണ്ടെത്തേണ്ടത്
നിന്നിലാണ്.
അല്ലാതെ പുറത്തെ
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ല.
പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ
ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
പ്രധാനം.
അതുകൊണ്ട് പുറം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
ചാഞ്ചാട്ടം നടത്താതെ
മനസ്സിനെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ
പോസിറ്റീവ് ആയി പിടിച്ചു നിർത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്