ജാഗ്രത.my diary.Khaleelshamras

ആറ്റംബോംബും
മനുഷ്യരാശിക്ക് വെളിച്ചം
പകരാൻ വൈദ്യുതിയും
ഒരേ ഇന്ധനത്തിൽ നിന്നും
ഉണ്ടാക്കാം.
അതു പോലെയാണ്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
നമ്മെ
മാറ്റി മറിക്കുന്ന
ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ ആവുന്ന
ഇന്ധനങ്ങളും.
അവ ചിലരെ തകർത്തുമ്പോൾ
മറ്റു ചിലരെ വളർത്തുന്നു.
ഫലപ്രദമായി അവയെ
നിനക്ക് സുരാനുള്ള
ഇന്ധനമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ.
അവ നിന്റെ സമാധാനമെന്ന
സാമ്പ്രാജ്യത്തെ
സ്വയം ബോംബിട്ടു നശിപ്പിക്കുന്ന
ഒന്നായി വളരും.
അങ്ങിനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ
നീ ജാഗ്രത പാലിച്ചേ
പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras