ജീവിതം.My diary.Khaleelshamras

ജീവിതം
മറ്റാരാടുമുള്ള ഒരു മൽസരവേദിയല്ല.
അത് തന്റെ ജീവിതത്തിന്
സ്വയം അർത്ഥം കണ്ടെത്തി
അതിനനുസരിച്ച്
ഓരാ നിമിഷത്തിലും
സംതൃപ്തവാനായി
സമാധാനത്തോടെ
ജീവിക്കലാണ്.
ജീവിതം
മറ്റൊരാളോടുള്ള
താരതമ്യ പഠനമല്ല
മറിച്ച്
സ്വന്തത്തോടുള്ള
താരതമ്യപഠനമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്