ഇന്നലെകളിലേക്ക്.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ ഓരോ ഇന്നലെകളിലേക്കും
തിരിഞ്ഞു നോക്കണം.
ആ ഇന്നലെകളിലെ മാലിന്യങ്ങളെ
ശേഘരിക്കാനല്ല
മറിച്ച്
അവ നൽകിയ
പാഠങ്ങൾ പകർത്താൻ..
ഇനി അങ്ങിനെയൊന്ന്
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ.
പിന്നെ ഇന്നലെകളിലെ
നല്ല അനുഭവങ്ങളെ
ആവർത്തിക്കാനുമായി
നീ ഇന്നലെകളിലേക്ക്
തിരിഞ്ഞു നോക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്