വിജയ സാധ്യത.my diary.Khaleelshamras

ഏതൊരു പ്രവർത്തിയും തനിക്ക്
ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന വിശ്വാസം
ആ പ്രവർത്തിയിലെ
വിജയ സാധ്യതയെ
പൂട്ടിയിട്ടതിനു തുല്യമാണ്.
തനിക്കത് ചെയ്യാൻ
കഴിയുമെന്ന
വിശ്വാസം
വിജയ സാധ്യതയെ
തുറന്നിട്ടതിനു തുല്ല്യവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras