സന്തോഷത്തിന്റെ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങൾ.my diary.Khaleelshamras

എന്തൊരു കാര്യവും
തുടങ്ങുന്നത്
നിനക്ക് സന്തോഷം
നൽകും.
അതിലേറെ സന്തോഷം
നൽകുന്ന കാര്യമാണ്
അത് പുർത്തികരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
നീ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നത്.
അതു കൊണ്ട് തന്നെ
ഏതൊരു
തീരുമാനവും അതിന്റെ വഴിയും
പിന്നെ പുർത്തീകരണവും
സന്തോഷത്തിന്റെ
വളർച്ചയുടെ ഓരോരോ
ഘട്ടങ്ങൾ ആണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്