ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തി.my diary.Khaleelshamras

അയാൾ നല്ലൊരു ജീവിതം
വരുന്നതും കാത്ത്
ഇരുനു.
നല്ലൊരു ജോലി
അയാളെ തേടിയെത്തുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിച്ചു.
സമ്പാദ്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട്
വന്നു കുടുമെന്ന്
മോഹിച്ചു.
അയാൾ തന്റെ മനസ്സിനോട്
ഭാവി കാലത്തിൽ
സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.
ആ സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ
തന്നെ പിന്നീട്
അയാളുടെ ദുഃഖങ്ങളുമായി.
നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നലെകളെ
കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ.
അത് ഭൂതകാല വർത്തമാനങ്ങളായി
മനസ്സിനോട് പങ്കുവെച്ചു.
ഇന്നിതാ അയാൾ
മനസ്സില്ലാത്ത ശരീരമായി
ചലനമറ്റു കിടക്കുന്നു..
അയാൾ ജീവിച്ച ജീവിതം തന്നെ
അയാൾക്ക് ഏറ്റവും
അനുയോജ്യമായതായിരുന്നുവെന്നും
അയാൾക്ക് വേണ്ട അത്രയും സമ്പത്ത്
അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും
അയാൾക്ക്  ഏറ്റവും
ഉചിതമായ ദോലിയിലായിരുന്നുവെന്നും
ഇന്ന് അയാളെ നോക്കി
നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം.
ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തരായി
മനസ്സിനറിയാത്ത
ഭുത, ഭാവി ഭാഷയിൽ
അതിനോട് സംസാരിക്കാതെ
വർത്തമാനകാല ഭാഷയിൽ
അതിനോട് സംസാരിക്കാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras