കലാപാടവം.my diary.Khaleelshamras

ഒരാളുടെ കലാപാടവം
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
തെളിയിക്കേണ്ടത്
തന്റെ ജീവിതം
പണിയുന്നതിലാണ്.
അത് എത്രകണ്ട് മനോഹരമാക്കാൻ
കഴിയുന്നുവോ
അത്രകണ്ട്
നീ വിജയിച്ചനാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras