ദേഹോദ്രവവും മാനവിക ഉപദ്രവവും.my diary.Khaleelshamras

മറ്റൊരാൾക്ക് നിന്നെ
ദേഹോദ്രവമേർപ്പിക്കാൻ പറ്റും.
പക്ഷെ നിന്റെ മനസ്സിനെ
ഉപദ്രവിക്കാൻ ആർക്കും
കഴിയില്ല.
അങ്ങിനെ ഒരു ഉപദ്രവം
അനുഭവപ്പെടുന്നതായി
തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ
അത് നീ സ്വയം
ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ
സ്വയം അതിനൊരു
കാരണമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്