സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ്.my diary.Khaleelshamras

പുറത്തു നിന്നും
നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനായി
ആരും വരാൻ പോവുന്നില്ല.
സ്നേഹം അത്
നിന്നിലാണ്.
നിന്നിലാണ്
നീ അത് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതും
അന്വേഷിക്കുണ്ടത്.
മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക്
ആകർഷിക്കുക എന്നത്
മാത്രമാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.
നിന്നിൽ നിന്നും
സ്നേഹം
പ്രസരിപ്പിക്കുമ്പോൾ
മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക്
ആകർഷിക്കുന്നു.
അതാണ് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ
ആയി മാറുന്നത്.
അസൂയയും പകയും
ഒക്കെ നിറഞ്ഞ
ഒരു മനസ്സുമായി നടക്കുന്ന
ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും
സ്നേഹം പ്രസരിക്കുന്നില്ല
എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras