ശ്രത്രു കേന്ദ്രീകൃത ജീവിതം.my diary.Khaleelshamras

നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ
ഒരു ശത്രുവുമില്ല.
പലരേയും പലതിനേയും
നീ ശത്രുപക്ഷത്ത്
നിർത്തുന്നുവെങ്കിൽ
നിന്റെ മനസ്സ്
സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ
ഒരു കയർ
കെട്ടിത്തെരികയാണ്.
പിന്നീടുള്ള നിന്റെ ജീവിതം
മുഴുവനും
അതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാവുമ്പോൾ
മനസ്സ് സ്വയം
പ്രയത്നം വേണ്ടാത്ത
നെഗറ്റീവ് തീരങ്ങളിലൂടെ
അലക്ഷ്യമായി
ചുമ്മാ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു
നടക്കുന്നു.
പോസിറ്റീവിൽ പിറച്ചുനിർത്താൻ വേണ്ട
ഒരു പ്രയത്നവും
അവിടെ വേണ്ട.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്