വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ.my diary.Khaleelshamras

വികാരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്
പൊട്ടി പുറപ്പെടും.
പഞ്ചേന്ത്രിയങ്ങളുടെ
അനുഭവങ്ങളാവുന്ന
മണ്ണിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന്
പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന
നീരുറവകളെ പോലെയും
ചിലപ്പോൾ
ചൂടുള്ള ലാവ പോലെയും
അവ പൊട്ടി പുറപ്പെടും.
ചിന്തകൾ ആവുന്ന
ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച്
അവയെ ഉപയോഗപ്രദമായ വിതത്തിൽ
പരിവർത്തനം ചെയ്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ
അനന്തരഫലങ്ങളായ
വിപത്തുകൾ
നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras