മനുഷ്യൻ.my diary.Khaleelshamras

ഏറ്റവും മുല്യമുള്ള
ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ.
വജ്രങ്ങളേക്കാളും
മറ്റേതു സമ്പാദ്യങ്ങളേക്കാളും
മനുഷ്യന്
മൂല്യമുണ്ട്.
അതു കൊണ്ട്
വിലപ്പെട്ട ഈ സൃഷ്ടിയെ
അനാദരിക്കരുത്.
കുറ്റം പറയരുത്.
പരിഹസിക്കരുത്.
നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതെങ്കിലും
മനുഷ്യരിൽ നിന്നും
വന്നാൽ
അത് ആ അമൂല്യ നിധി മേൽ
പാറി വീണ
പൊടിപടലം മാത്രമായി
കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras