തലയിലെ ഭാരം.my diary.Khaleelshamras

ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്ത
ഭാരം തലയിലേറ്റി.
അത് തലയിലേറ്റിയ
കാര്യം തന്നെ മറന്ന്.
ഭാരം താങ്ങുന്നില്ല
എന്ന പരാതിയും
പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയാണ് നീ.
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
ഓരോ
മാനസിക ഭാരവും
നിന്റെ ചിന്തകൾ
സ്വയം കയറ്റിവെച്ചതാണ്.
അത് ഇറക്കി വെക്കുക
എന്നത്
ഏറ്റവും എളുപ്പവുമാണ്.
ചിന്തകളെ മാറ്റുക
എന്നതൊന്ന്
മാത്രമാണ് നിനക്ക്
ചെയ്യാനുള്ളത്.
.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്