കലങ്ങിമറിഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമാധാനം.my diary.Khaleelshamras

ഏതു കലങ്ങി മറിഞ്ഞ
സാഹചര്യത്തിലും
സ്വന്തം മനസ്സമാധാനം
നിലനിർത്താൻ
പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.
സാമുഹികവും വ്യക്തിപരവും
കുടുംബപരവുമായ
ഏതു കലങ്ങി മറിഞ്ഞ
സാഹചര്യത്തിലും
സമാധാനാനത്തെ
പിടിച്ചു നർത്താനുള്ള
പരീക്ഷണങ്ങളായി
മാത്രം അവയെ കാണുക.
ആദ്യമാദ്യമുള്ള പരാജയങ്ങളെ
വകവെക്കാതെ
പരീക്ഷണം തുടരുക.
അവസാനം
കലങ്ങി മറിഞ്ഞ സാഹചര്യം
എന്ന് കേട്ടാൽ പോലും
സമാധാനം
വന്നെത്തുന്നതു വരെ
പരീക്ഷണം തുടരുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്