നീ സ്വർഗവും നരകവുമായപ്പോൾ.my diary.Khaleelshamras

നീ കോപിച്ചപ്പോൾ,
അസൂയപ്പെട്ടപ്പോൾ
മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ
ഒക്കെ നീ
ഒരു വൃത്തികെട്ട നരകമാവുകയായിരുന്നു.
നീ ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ,
സന്തോഷിച്ചപ്പോൾ,
മറ്റുള്ളവരെ പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ,
സമാധാനം കൈമാറിയപ്പോൾ,
ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ
ഒക്കെ
നീ അതീവ സുന്ദരമായ
സ്വർഗ്ഗമാവുകയായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras