പാർട്ടി മാറി മാറി കളിക്കുന്നവർ.my diary.Khaleelshamras

ഒരു നേതാവ് സ്വന്തം പാർട്ടി വിട്ട്
പുറത്ത് പോവുമ്പോൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സന്തോഷിക്കുന്നത്
മറുപക്ഷമല്ല
മറിച്ച്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയിലെ
അതിനു മുമ്പിലേയും
പിന്നിലേയും
പദവിയിലുള്ളവരാണ്.
അദ്ദേഹത്തെ
സ്വീകരിക്കാൻ എതിർ പക്ഷം
സന്തോഷത്തോടെ
തയ്യാറാവുമെങ്കിലും
എതിർ പക്ഷത്ത് ഒരു
വൈറസ് ആയി
അയാൾ വളരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras