പരാതിയെന്ന വളം.my diary.Khaleelshamras

പലപ്പോഴും
പലരെ കുറിച്ചും
നീ പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്
ആ പരാതിപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക്
അവർ മാറുന്നത്.
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നില്ല
ഇന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല
എന്നൊക്കെ
പറയുമ്പോൾ
ശരിക്കും അവരെ
അങ്ങിനെയൊക്കെ
ആക്കി മാറ്റാനുള്ള
വളമാണ് അവരുടെ ഉപബോധമനസ്സിന്
കൈമാറുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്