അടങ്ങാത്ത നാവ്.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ നാവടക്കാൻ
പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.
എന്നാൽ പിന്നെ
അടങ്ങാത്ത നാവിനെ
ശ്രോദ്ധാക്കൾക്ക്
പോസിറ്റീവ് സന്ദേശങ്ങൾ
കൈമാറാൻ .
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂട.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്