കോപിക്കരുത്.my diary.Khaleelshamras

ദേശ്യം പിടിക്കരുത്.
ഭൂമിയിൽ ആറ്റംബോംബ്
വർഷിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന
അവസ്ഥയാണ്
കോപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുകളിൽ
ഉണ്ടാവുന്നത്.
ദേശ്യം അടക്കിപ്പിടിച്ചാൽ
നീ ഇത്തരം ഒരു
ഭീകരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും
രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്