ചില മനുഷ്യരുടെ അടിമയാവരുത്.my diary.Khaleelshamras

സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
രാഷ്ട്രത്തിലെ
രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെ
വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം മനുഷ്യർക്ക്
വേണ്ടി.
അതും സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ഒരു മടിയും കൂടാതെ
എതിർ പക്ഷത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്ന
ഒരു പറ്റം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി
വിലപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമയവും
നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വിലപ്പെട്ട
ചിന്തകളും
നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും
പിന്നെ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളും
വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
രാഷ്ട്രീയ ബോധം വേണം
വോട്ടും ചെയ്യണം
മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വിമർശിക്കാതെ
സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തെ
ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആവാം.
പക്ഷെ അത് ചില മനുഷ്യരോടുള്ള
അടിമത്വമാവരുത്.
നമ്മുടെ മനശ്ശാന്തി
കളഞ്ഞുകുടിച്ചതും
സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും
ആവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്