തെറ്റുകൾ.my diary.Khaleelshamras

തെറ്റുകൾ എല്ലാ മനസ്സിലൂടെയും
കടന്നു പോവുന്നു.
പക്ഷെ ചിലരുടെ മനസ്സുകൾ
തന്നെ തെറ്റാണ്.
ആ തെറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള
രൂപമായി അവരുടെ മനസ്സ്
മാറും.
ആ തെറ്റായ മനസ്സിൽ
വാർത്തെടുത്ത
പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആയി
അവരുടെ ചിന്തകളും
അതേ മനോഭാവമുള്ള വർക്കിടയിലെ
ചർച്ചകളിലെ വാക്കുകളായും
അതുമാറും.
ചിലപ്പോൾ
മറ്റു നിസ്പക്ഷർക്കിടയിലെ
ചർച്ചകളിലേക്കും
ആ വാക്ക്
അറിയാതെ വീണു പോവും.
അത് ശരിക്കും
പല മനസ്സുകളേയും
ജീവനോടെ
അരിഞു വീഴ്ത്തുന്നതിനു
സമാനമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras