പോസിറ്റീവ് ഓപ്ഷനുകൾ.my diary.Khaleelshamras

ആത്മസംയമനവും
ക്ഷമയും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ഓരോ സാഹചര്യവും
നിന്നിലെ നെഗറ്റീവ്
വികാരങ്ങളെ
തട്ടിയുണർത്തും.
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ
നിന്നും
പോസിറ്റീവ് ആയ ഓപ്ഷൻ
തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ
നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ്
ജീവിതവും മാനസിക കാലാവസ്ഥയും
തകിടം മറിയും.
അതു കൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ
തീർക്കുന്ന നെഗറ്റീവ്
വികാരങ്ങളെ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
പോസിറ്റീവ് ആയ
ഓപ്ഷനുകൾ കൊണ്ട്
മറികടക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്