വളരാനുള്ള വളം.my diary.Khaleelshamras

പലരും വർഷങ്ങളുടെ
പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി
വർത്തിയെടുത്ത
നല്ല ശീലങ്ങളെ
ചെറിയ ചെറിയ
വിമർശനങ്ങളുടെ പേരിൽ
വലിച്ചെറിയുന്നവരാണ്.
ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
മാനസിക ഘടനക്കനുസരിച്ച്
താൽപര്യങ്ങളും
വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ആയിരിക്കും
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും
അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ.
അതു കൊണ്ടാണ്
ഒരാളുടെ ശീലത്തെ
മറ്റൊരാൾ വിമർശിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
വിമർശനങ്ങളെ വളമായി മാത്രം
കാണുക.
വളരാനുള്ള വളം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്