നിന്റെ നട്ടെല്ല്.my diary. Khaleelshamras

എന്തിലും കുറ്റങ്ങളെ കാണുക.
എന്തിനെയെങ്കിലും
വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക
എന്നത് ചില
വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ
നട്ടെല്ലാണ്.
പക്ഷെ
എന്തിലും നല്ലതെന്തുണ്ട്
എന്നന്വേഷിക്കുക,
പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുക
എന്നത് നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ
നട്ടെല്ലാണ്.
എന്തിനുപരി
വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ
പോലും നീ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്
അവരിലെ ശരികളെയാണ്.
അവരിൽ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കപ്പെടാൻ
എന്തുണ്ട്
എന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്