പാഠം.my diary. khaleelshamras

ഭൂമിയിൽ ആർക്ക് ഒരു പാഠം
ലഭിച്ചാലും അത്
മറ്റെല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ള
പാഠമാണ്.
സ്വയം തിരുത്താനും
വളരാനുമുള്ള വലിയ പാഠം.
സ്വയം പാഠം ലഭിച്ചിട്ടു
പഠിക്കുക എന്നത്
എപ്പോഴും സാദ്യമല്ല.
അത് പഠിക്കാൻ
വേണ്ടി പരാജയത്തെ
സ്വയം വിളിച്ചു വരുത്തലുമാവും.
അതു കൊണ്ട്
മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും
പഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras