രക്ഷിതാവിന്റെ വിജയം.my diary. khaleelshamras

കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കിഷ്ട്ടമുള്ളതെല്ലാം
വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിലല്ല
ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ വിജയം.
മറിച്ച് അവരിലെ
പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തി
അതിനു വളരാനുള്ള
വളം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതിലും.
ജീവിതത്തെ
തളർത്തുന്ന
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ
മനോഹരമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ
അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലുമാണ്
ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്