സംതൃപ്തി.my diary. khaleelshamras

നീ തന്നെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നു
എന്നിട്ടതിനെ കുറ്റം പറയുന്നു.
നീ തന്നെ പലതും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എന്നിട്ട് ബില്ല് വരുമ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
നീ തന്നെ
വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നു
എന്നിട്ട് വിലയോർത്ത്
പരിഭവിക്കുന്നു.
എല്ലാന്നിൽ നിന്നും
നിനക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
പിന്നെന്തിനത് ചെയ്യുന്നു.
ചെയ്യുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ
സംതൃപ്തനാവുക,

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്