ജോലി.my diary. khaleelshamras

നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന
ശമ്പളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ
ആത്മാർത്ഥത
നീ ജോലിയോട് കാണിക്കുക.
ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട്
പൂർണ്ണമായും
കൂറ് പുലർത്തണം.
നിനക്ക് വേണ്ടി ജോലിയല്ല
മറിച്ച് ജോലിക്ക് വേണ്ടി
നീയാണ്.
ഒരിക്കലും നീ സ്വന്തം
ജോലിയുടെ വിമർശകൻ
ആവരുത്.
ജോലി ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്
എന്ന സത്യം മറക്കരുത്.
ജോലിയിലെ
മറ്റു വ്യക്തികളെ ആദരിക്കണം.
അവർ
പദവിയിലോ ഡിഗ്രിയിലോ
നിന്നേക്കാൾ താഴ്ന്നതാണ്
എന്നത് വിഷയമാക്കരുത്.
മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ
എല്ലാവരും ഒരേ പദവിയിൽ
ഉള്ളവരാണ് എന്നതാണ്
നീ നോക്കേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras