നിന്നിലെ ബാലഹൃദയം.my diary. khaleelshamras

ബാല്യം പൊലിഞ്ഞു പോയി.
പക്ഷെ നിന്നിലെ
ആ ബാല ഹൃദയം
ഇപ്പോഴും നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട്.
ബാല്യത്തിനപ്പുറത്ത്
നിന്റെ ഹൃദയത്തെ
പിടികൂടായേക്കാവുന്ന
അസൂയയുടേയും പകയുടേയും
ഒക്കെ രോഗങ്ങൾ
സ്വയം പകർത്തി
നിന്നിലെ ബാലഹൃദയത്തെ
വികൃതമാക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്