ജയം - ജയംmy diary. Khaleelshamras

ലോകത്ത് ആരു വിജയിച്ചാലും
അവരൊക്കെ
നിന്നെ വിജയം
എന്ന വലിയ പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.
അത് പഠിക്കുക എന്നതാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.
കൂടാതെ
അവരുടെ വിജയങ്ങളിൽ
സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.
അല്ലാതെ അതിൽ
അസൂയപ്പെട്ട്
നിന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ
തോൽപ്പിക്കുകയല്ല
വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras