മുൻകരുതലുകൾ.my diary. khaleelshamras

പല ബന്ധങ്ങളിലും
പരസ്പര ചർച്ചകൾ
എന്തൊക്കെയാവുമെന്ന്
ഏതാണ്ട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്
മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുടെ
വെളിച്ചത്തിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കും.
ആ ചർച്ചകൾ
പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവിലൂന്നിയുള്ളതാണ്
അവാർ.
പക്ഷെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം
ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും.
മനസ്സമാധാനം പിടിച്ചു നിർത്താനും
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി
ഇത്തരം ചർച്ചകളെ
നെഗറ്റീവിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാതിരിക്കാനുള്ള
മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്