സ്നേഹമെന്ന കൃഷി.my diary. khaleelshamras

നീ സ്വയം കൃഷി ചെയ്ത്
വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട
ഒന്നാണ് സ്നേഹം.
അത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന്
ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ
അങ്ങിനെ ഒരു കൃഷിക്ക്
മുതിരാതിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും
നീ.
അത് പലപ്പോഴും
പ്രതീക്ഷിച്ചവരിൽ നിന്നും
കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ
നീ നിരാശനാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്