മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.my diary .Khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ജീവിതത്തിന് ഓരോരോ
അർത്ഥമുണ്ട്.
ചിലർ അത് കണ്ടെത്താൻ
വൈകുന്നു.
ചിലർ അത്
കണ്ടെത്താതെ
മരിച്ചു പോവുന്നു.
നിന്റെ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഉത്തരമുണ്ട്.
ഒരു ഭാഹ്യ പ്രേരണക്കും
അത് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ
നിന്നും നിന്നെ
തടയാനാവില്ല.
നീ സ്വയം അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലല്ലാതെ.
നിന്റെ ജോലി
നിന്റെ അർത്ഥം
കൂടുതൽ ശരിയാക്കാനുള്ള
മാർഗ്ഗമാണ്.
നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
മാർഗ്ഗതടസ്സങ്ങളൊക്കെ
നിന്റെ അർത്ഥം
കണ്ടെത്തുന്നതിൽ
നീയെത്രമാത്രം
ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന്
പരീക്ഷിക്കാനാണ്.
നിന്റെ മരണം
ജീവിതത്തിലെ
നിന്റെ അർത്ഥത്തിന്
ശരിയായ മാർക്ക്
കുറ്റക്കാനുളളതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras