മനസ്സിനെ അറിയുന്ന ദൈവം.my diary. khaleelshamras

ദൈവം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ
കേൾക്കുന്നു
കാണുന്നു
അനുഭവിക്കുന്നു.
ആ ഒരു സംഭാഷണം
മൗനമാവാം.
പക്ഷെ അതേ
സംഭാഷണത്തിന് ശരീത്തിന്റെ ഭാഷ
നൽകിയാൽ എന്താവും.
ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്
മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്