ശരീരത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റേയും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ.my diary. khaleelshamras

മരിച്ച ശരീരത്തിൽ
മനസ്സില്ല.
അതുപോലെ തന്നെ
അരോഗ്യമല്ലാത്ത ശരീരത്തിലും
മനസ്സിന്
അതിന്റെ പാസിറ്റീവ്
അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കാൻ
കഴിയില്ല.
അതു കൊണ്ട് തന്നെ
ശരിയായ വ്യായാമവും
ഭക്ഷണവും
വിശ്രമവും
നൽകി
ആരാഗ്യകരമായ നിലയിൽ
ശരീരത്തെ  പിടിച്ചു നിർത്തുക.
ശരീരത്തേയും
മനസ്സിനേയും
ആരോഗ്യകരമായ ജീവനോടെ മരണം വരെ
നിലനിർത്താനായി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras