മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ.my diary. Khaleelshamras

സുനാമിയും
ഭൂകമ്പവുമൊക്കെ
ഈ ഭൂമിയിൽ
എന്തൊരവസ്ഥയാണോ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അതേ അവസ്ഥയാണ്
ജീവിതത്തിലെ ഓരോ
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും
മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണ
സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ
സംഭവിക്കുന്നത്.
ക്ഷമിച്ചും
ആത്മസംയമനം പാലിച്ചും
ചിന്തകളെ തിരിച്ചുവിട്ടുമൊക്കെ
സാഹചര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ
വലിയ ഒരു വിപത്ത്
ഒഴിഞ്ഞു പോയ
സംതൃപ്തിയാണ്
കൈവരിക്കപ്പെടുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras