ഇഷ്ട വിഷയങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിക്കും
സംസാരിക്കാനും
കേൾക്കാനും
ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോരോ
വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ
അവരുടെ
ചിന്തകളാവുന്ന പംന മുറിയിൽ
നിത്യേന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന
വിഷയങ്ങൾ ആണ് ഇവ.
സമൂഹത്തിലെ ഇടപെടലുകളിലും
ഈ വിഷയങ്ങളെ മുന്നോട്ട്
കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പ്രേരണ
ഓരോ വ്യക്തിയിലും
ഉണ്ടായിരിക്കും.
മറ്റുള്ളവരടെ
താൽപര്യങ്ങളെ മാനിക്കാതെ
ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ
ചർച്ചക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്
ഒരു പരിധി വരെ
മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക്
നിന്നെ നയിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്