പ്രായപരിതിയുടെ വേലിക്കെട്ട്.my diary. khaleelshamras

ഒരു കാര്യം
തുടങ്ങാനും പ്രായപരിധിയുടെ
അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ല.
അങ്ങിനെ ഒരു
വേലിക്കെണ്ട് കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി
മനുഷ്യരുടെ തെറ്റായ
കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതാണ്.
മരണത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം
അളന്നിരിക്കാതെ,
എന്റെ സമയം കഴിഞുെ
വെന്ന കയറിൽ
കെട്ടി തുങ്ങി ചാവാതെ
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്