മറ്റുള്ളവരിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ
സ്വന്തം മനസ്സിലെ
മാലിന്യങ്ങൾ അല്ല
നമ്മെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത്.
മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ
നിന്നും അവരുടെ
മാലിന്യങ്ങൾ കവർന്നെടുത്ത്
നമ്മിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്
നാം ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങിനെ യാണ്
സമാധാനത്തോടെ
ഒരോ ദിവസവും
തുടങ്ങുന്ന നാം
അതെല്ലാം
നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക്
കൂപ്പുകുത്തുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras