സൗന്ദര്യം.my diary. khaleelshamras

മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റേയും
മനസ്സിന്റേയും സൗന്ദര്യം
ഒരേ പോലെ
പ്രതിഫലിക്കുന്ന സമയമാണ്
ബാല്യം.
അത് കൗമാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ
ശരീരത്തിലൂടെ
പ്രതിഫലിക്കുന്നതിന്
മുർഘണന നൽകപ്പെടുന്നു.
യൗവനത്തിലും ഇതു തുടരുന്നു.
മധ്യവയസ്കൻ ആവുമ്പോൾ
മനസ്സിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നു.
വാർദ്ധക്യത്തിൽ
എത്തിയാൽ പിന്നെ
മറസ്റ്റിന്റെ ശരീരത്തിനു മീതെയുള്ള
പ്രതിഫലനം
പുർണ്ണമാവുന്നു.
അതു കൊണ്ട് ഏറ്റവും
മധുരകരമായ കാലമായി പലർക്കും
അത് മാറുന്നു.
ആ ഒരു കാലം
എപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കാനായാൽ
ആ വ്യക്തി എന്നും
സുന്ദരനും
സന്തോഷവാനുമാവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്